بنام خالق بزرگ هستی که هر چه داریم از الطاف بیکران اوست خالقی که نعمت های فراوانش را بر بندگانش موحبت داشته و برکت را با تلاش و حرکت همراه نموده است. خالقی بزرگ که خدمت به خلق از نشانه های کسب رضایت اوست و محترم شماردن حریم و حرمت بندگان این خالق عزیز در هرکاری بر ما وبر همگان واجب است بخصوص در بخش صنعت و کارآفرینی آنچه بیش از همه مهم به نظر می آید نقش جامعه بعنوان مخاطبان و مصرف کنندگان محصولات و دریافت کنندگان خدمات از یک سوء و از سوی دیگر به منزله کارکنان واحدهای مختلف صنعتی است. از اینجاست که تعامل مثبت صنعت و جامعه نمایانگر می شود و اهمیت جدی به مشتریان و رعایت حقوق آنان راه توسعه و ادامه فعالیت های صنعتی و تولیدی است. با وجود چنین دیدگاهی است که شرکت صنایع بازرگانی راهبر پلاستیک با بهره مندی از تجربه و اندیشه های والای پدر گرامی ام حاج اکبر صادقی نکو بنیانگذار این شرکت  همواره جهت کسب رضایت مشتریان خود و مردم در دریافت دیدگاه ها و نظرات این عزیزان تلاش داشته و دارد تا انتظارات و توقعات مشتریان خود را در حد وسع و توان مرتفع گرداند.

                                                                                                                                                                             رئیس هیات مدیره مهرداد صادقی نکو